Entries by Kitti Upariphutthiphong

ทีม ecosoft เข้าร่วม ADempiere World Conference 2011 @ กรุงเบอร์ลิน, ประเทศเยอรมัน

การประชุมประจำปี ADempiere World Conference 2011 ได้จัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน การประชุมนี้เป็นการประชุมนานาชาติซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนา ผู้ใช้งานและบริษัทที่ทำงานกับ ADempiere ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสพการณ์ ในปีนี้ ทางบริษัท ecosoft ได้เข้าร่วมงานในฐานะผู้บรรยายแลกเปลี่ยนประสพการณ์ในการพัฒนาและวางระบบ ADempiere ในประทศไทย