อีโคซอฟต์ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง ERP และ Open Source

วันที่ 1 พฤษภาคม 2014 บริษัทอีโคซอฟต์ได้รับเชิญจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบคลากรอาชีวศึกษาให้บรรยายเรื่อง ERP และ Open Source ให้กับชมรมครูวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 คนจากวิทยาลัยอาชีวะทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับ OpenERP  เพื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล