เข้าใจธุรกิจลูกค้าคือหัวใจสำคัญในความสำเร็จของระบบ ERP

Our Approach

  • Understand ต้องเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและความต้องการอย่างชัดเจน
  • Communicate พูดภาษาเดียวกันกับผู้บริหารและ users ไม่จำกัดเพียงแค่ภาษา IT
  • Simulate สามารถจำลองกระบวนการทำงานและปรับเข้ากับระบบ ERP ซอฟต์แวร์
  • Transform สามารถเปลี่ยนความต้องการของธุรกิจให้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจในรูปของรายงานซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Despite that we are very passionate about technology, our real value is in our ability to understand, analyse and provide best business practice for our customer.

Agile Methodology

เราเลือกวิถีทาง Agile เพราะเราเชื่อว่าความยืดหยุ่นและการตอบสนองอย่างรวดเร็วคือหลักการที่ถูกต้องของโครงการด้านซอฟท์แวร์

Agile ถูกออกแบบโดยยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ

  • Individuals and interactions ให้ความสำคัญสื่อสารกันโดยตรงและสม่ำเสมอ มากว่ากระบวนการสื่อสารหรือเครื่องมือ
  • Working software ให้ความสำคัญกับการส่งมอบซอฟท์แวร์ที่ใช้ได้จริงอย่างสม่ำเสมอ มากกว่างานเอกสาร
  • Customer collaboration ส่งเสริมความร่วมมือกับลูกค้า มากกว่ายึดติดกับสัญญา
  • Responding to change พร้อมปรับเปลี่ยนแผนการตามสภาพงานจริง มากกว่ายึดติดกับแผนเริ่มต้น