· documentation · 1 min read

การขอซื้อวัสดุ (Purchase Request) บน odoo

ส่วนเสริมที่ช่วยให้โมดูลกระบวนการจัดซื้อตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

ส่วนเสริมที่ช่วยให้โมดูลกระบวนการจัดซื้อตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

Source code: https://github.com/OCA/purchase-workflow/tree/12.0/purchase_request

ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ จะมีฝ่ายงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุต่างๆตามที่มีผู้ขอซื้อ

ใน Odoo standard มีโมดูล purchase ที่ใช้สำหรับสั่งซื้อวัสดุต่างๆจากผู้ขาย แต่ความสามารถของโมดูลนี้ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงทำให้มีผู้พัฒนาของ OCA ได้จัดทำโมดูล purchase_request ขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้งานในด้านการจัดซื้อวัสดุ

ในบทความนี้จะกล่าวถึง


การขอซื้อวัสดุ

ผู้ที่ต้องการขอซื้อวัสดุ เข้าไปที่ Purchase Requests แล้วกด Create หลังจากนั้นกรอกข้อมูลในการขอซื้อวัสดุ และวัสดุต่างๆที่ต้องการ แล้วกด Request approval

รอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ (Purchase Request Manager) เข้ามากด Approve

ฝ่ายจัดซื้อ เข้าไปที่ Purchase Requests -> Purchase Request Lines เลือกรายการที่จะซื้อ หลังจากนั้นกดที่ Action แล้วเลือก Create RFQ

กรอกข้อมูลต่างๆ แล้วกด Create RFQ

เมื่อกลับมาที่ Purchase Request แล้วเข้าไปดูใน Lines จะปรากฏสถานะต่างๆ และรายการของ Purchase Order ที่สร้างไป

เมื่อเราทำการซื้อและรับของในระบบเรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่า QTY Done มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อทำการซื้อและรับของเรียบร้อยทุกรายการใน Purchase Request นั้นๆแล้ว กด Done

การตั้งค่า

เข้าไปที่ Inventory -> Master Data -> Products / Product Variants แล้วเลือกวัสดุที่ต้องการตั้งค่า หลังจากนั้นไปที่ Inventory tab เลือก Buy

นอกจากโมดูล purchase_request นี้แล้ว ยังมีโมดูลอีกมากมายที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเกี่ยวกับการซื้อ สามารถลองใช้งานและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://github.com/OCA/purchase-workflow

โมดูลที่เกี่ยวข้องกับ purchase_request

  • purchase_request_order_approved - เพิ่มสถานะ Approved ของ Purchase Order ในหน้า Purchase Request
  • purchase_request_department - สามารถเพิ่ม Department ใน Purchase Request ได้
  • purchase_request_product_usage - สามารถเพิ่ม Usage ใน Purchase Request ได้
  • purchase_request_usage_department - ช่วยเลือก Usage ตาม Department ให้อัตโนมัติ
  • purchase_request_tier_validation - เพิ่มการอนุมัติหลายขั้นตอน

Ecosoft - Your ERP Partner เราเชื่อใน Open Source เพราะเราเชื่อว่า Source Code ควรถูกเปิดเผยเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และนำไปต่อยอดได้ไม่จำกัด เราจึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญใน Software Engineering, Business Process และ Accounting ติดตาม Contributions ของเรากับ OCA ได้ที่ https://odoo-community.org/shop?search=Ecosoft

by Pimolnat

Back to Blog